چهارشنبه 15 آبان 1387
Red Hat...My love

زو زو اجرت اصولی با امام حسین اینم اشک شوقمه نمی دونی چقد دلم خرم شد عکسشو برام فرستادی عشقمه به جان خودم عشق آسمونی هنوز عکس برگردوناشو دارم 

 

 

یعنی ماهه و تو ماهتری 

 

 

اگر مسخرم کنینا هیچ ناراحت نمی شم چون اینقده دوستش دارم که برام مهم نیست چی فکر کنین