شنبه 18 آبان 1387
I am David

فیلمی که امروز دیدم اسمش I am David بود  

 

I Am David  is an unusually intelligent adventure film, scaled for younger viewers, which never leaves adults behind. It is a faithful adaptation of Anne Holm’s respected novel about a Bulgarian boy's escape from a 1952 Stalinist labor camp in Bulgaria and his dangerous flight on foot to Denmark.... Superb young... Ben Tibber is an ideal and haunting embodiment of a youth damaged by imprisonment but wily enough to survive. 

 

اگه خواستین می تونین تو سایت http://www.iamdavidmovie.com/main_flash.html?DETECT=SWF.6000000 بیشتر در موردش ببینین  

 

از شعارش بیشتر خوشم میاد: 

Believe in the power to change your destiny 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

من واقعا گیج شدم!! دیگه نمی تونم آدمها رو خوب بشناسم!! مثل دیوید شدم که به هیچ کس اعتماد نداشت!!  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نمی دونستم افکارم اینقدر قدرت دارن که منو مریض کنن!! دیگه تحملشو ندارم... خیلی خیلی سخته دوست داشتن جایی که هیچ وقت نمی تونی بهش برسی  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

راستی ایرانی ها لطف کردن (( ا ـ با ـ ما)) رو به فارسی نوشتن ((او- با- ما))  بگذریم از اینکه می گن ایرانیه!! تازه گفتن دکتر وارهول استاد تاریخ از ام-ای-تی ثابت کرده این ایرانیه!! در جریان نبیدن که این دکتر وارهول یه بازیگر و هنرمند مشهوره!! بدبخت خودشم خبر نداره از اسمش چه استفاده هایی می کنن!!