یکشنبه 1 دی 1387
Pride!!

عزیزم غرورتو بذار در کوزه آبشو بخور!! چون تو همون قدر پیش خدا کوچیکی که من