دوشنبه 27 آبان 1387
Public Transportation In I-r-a-N !!

برگرفته از یک اتفاق روزمره!!  ( در اتوبوسهای غیر پر سرعت!! بعدا پر سرعتش می گم!! )

 

محکم میله رو می چسبی که نیفتی... راننده هم که ماشااله عالی می رونه! شده لایی هم بکشه تو هر چاله چوله ای با سر می ره!!  

+ خانوم چرا می کوبی به کمرم؟ 

- ببخشید به خدا این پشت سری هل داد! (این منم)

* وای شرمنده هر دوی شمام دستم ول شد!! نمی دونم چرا این میله اینقدر چربه؟ 

+ اوا خانوم اون میله رو نگیر!! من خودم دیدم الان یه آقاهه دستشو از تو دماغش در آورد و گرفت به میله! 

* اه... خاک بر سرش 

- واقعا بعضی ها فرهنگشون در حد هویج هم نیست!! (این منم) 

* خانوم ببخشید می شه اون پنجره رو باز کنی؟ یه بوی بدی میاد خفه شدیم والا!! 

+ اوا؟؟؟ کی فرهنگ نداره؟ خوب دو دقیقه صبر می کردی می رفتی تو دستشویی خودتو تخلیه می کردی!! 

- بچه دست نزن به این کیف من؟؟ چیه از اول که سوار شدی گیر دادی به این کیف من؟؟ مادر این بچه کیه؟ 

* آقا خودتو بکش اون ور برای چی چسبیدی به خانوما!! 

¤ ببخشید که شما اومدین تو قسمت آقایون!! 

* برو اون ور تر تا نزدم شل و پلت کنم!! ۴/۳ اوتوبوسو که گرفتین... یه میله تمیز هم که واسه ما نذاشتین تازه برا من بلبل زبونی هم می کنی؟ 

++ دخترم من کمرم درد می کنه می شه پاشی من بشینم؟ 

-- (دختر ۱۲ ساله با صد من آرایش) وا خانوم خوب منم پام درد می کنه؟؟ حال ندارم پا شم!! 

٪ آقای راننده تو رو خدا نگهدارین... بچه من دستشویی اش گرفته تا ایستگاه بعدی تحمل نداره!! 

راننده: خانوم نمی تونم وسط راه نگهدارم، ماشین می زنه بهتون کله پا می شین!! 

+ اه 

++ اه 

-- اه 

* اه 

-- اه، چه بی کلاس!! 

- اه!! بچه دستشویی اش رو کرد آقای راننده شما نمی خواد خودتو خسته کنی نگه داری عزیزم!!