شنبه 16 آذر 1387
Confess

- خوب هر کس یه توانایی هایی داره و یه سری توانایی نداره منم تو بلاگ نویسی توانایی ندارم خوب این که عیب نیست باید با خودت روراست باشی عزیزم  

 

 

- دکتر عزیز این بار علنا اعلام کردن که : خیلی همکاری کردی دخترم... بیا این شکلات مال تو!!  

 

دکتر اینقد ذوق زده هستن که من بعد عمل اولین باره اذیتش نکردم که صرفنظر از سنم به بنده جایزه لطف فرمودن