شنبه 14 دی 1387
بیچاره هی گریه کرده گریه کرده!!

اگر دیدی که استنفوردی ما بر درختی تکیه کرده هی گریه کرده گریه کرده ...بدان از غصه ایشان سکته کرده سکته کرده!! نمی داند که وی رفتن به سود است یا که نه ماندن... رفتنش اینده شاید داشته اما ماندنش مامان و بابا داشته وی روز و شب از فکر تنهایی چنان دیوانه گشته تا جایی که در خود بدجوری آواره گشته!!  

 

پیوست: والا ما از بچگی طبع شعر و ادبیاتمون خیلی خراب بوده شما به دل نگیر